Inleiding

Golfbaanhandboek.nl (opgestart in december 2011), heeft zich anno 2023 ontwikkeld tot DE gratis informatiebron van praktijkvoorbeelden over inrichting en gebruik van golfbanen wereldwijd. Bij uitstek geschikt voor het optimaliseren van golfbanen en golfsport óf om een bijdrage te leveren aan de kennis en het niveau van golfbaanverzorgers, golfbaaninrichters, ontwerpers, exploitanten, golfers en toeleveringsbedrijven.

Golfbaanhandboek.nl (started in December 2011), has developed in 2023 into THE free source of information of practical examples about the design and use of golf courses worldwide. Ideally suited for optimizing golf courses and golf sports or to contribute to the knowledge and level of golf course maintainers, golf course designers, designers, operators, golfers and suppliers.

Op Golfbaanhandboek.nl vindt u de meest uitgebreide en gedetailleerde weergave van meer dan 75 onderdelen (zie Onderdelen hierna), die binnen de inrichting van 279 bezochte golfbanen worden toegepast.

On Golfbaanhandboek.nl you will find the most extensive and detailed representation of more than 75 parts (see Parts below), which are used within the layout of 279 visited golf courses.

Tekst en foto's zijn gericht op inzet bij visieontwikkeling en beleid, maar ook bij opleiding en training, bij productontwikkeling en vraagstukken over de aanleg, inrichting en beheer van de golfbaan op zowel uitvoerend als ook op strategisch niveau.

Text and photos are aimed at deployment in vision development and policy, but also in education and training, in product development and issues about the construction, design and management of the golf course at both an executive and strategic level.

Er is gekozen voor een Wiki website, zodat de inhoud op interactieve wijze aangepast en toegevoegd kan worden om actualiteit te waarborgen.

A Wiki website has been chosen, so that the content can be adapted and added in an interactive manner to ensure topicality.

Alle onderdelen worden beschreven aan de hand van een vast informatiepatroon, waarbij niet wordt aangegeven hoe het moet, maar hoe het in de praktijk wordt gedaan met aandacht voor functionaliteit, doelstelling en mogelijkheden, naast aspecten als onderhoud, veiligheid en hygiëne. Zaken ook die binnen golfbaanbeoordelingen voor spelers en gebruikers van belang zijn.

All parts are described on the basis of a fixed information pattern, which does not indicate how it should be done, but how it is done in practice with attention to functionality, objectives and possibilities, in addition to aspects such as maintenance, safety and hygiëne. Also matters that are important to players and users within golf course ratings.

Naast de op het item gerichte tekst, is elk hoofdstuk rijk geïllustreerd met detailfoto’s uit de praktijk, overwegend gemaakt door Herman Berteler, tijdens zijn bezoek. Weergegeven zijn momenteel voorbeelden van 280 verschillende banen; in Nederland(105), rest van Europa(72) - (Duitsland 27, Luxemburg 4, België 7, Spanje 8, Spanje - Mallorca 3, Oostenrijk 6, Frankrijk 2, Schotland-UK 2, Engeland-UK 5, IJsland 5, Italië 1, North-Ierland 4), Marokko 4, Zuid-Afrika(75) en Swaziland(2).

In addition to the item-oriented text, each chapter is richly illustrated with detailed photographs from practice, predominantly taken by Herman Berteler, during his visit. Currently shown are examples of 280 different courses; in the Netherlands (105), the rest of Europe (72) - (Germany 27, Luxembourg 4, Belgium 7, Spain 8, Spain - Mallorca 3, Austria 6, France 2, Scotland-UK 2, England-UK 5, Iceland 5, Italy 1, North-Ierland 4), Morocco (4), South Africa (75) and Swaziland (2).

Om snel naar gewenste items of onderdelen te komen, zijn veel woordlinks doorgevoerd, aangegeven in rood (met onderstreping). Hierop klikkend komt u in het desbetreffende hoofdstuk. Vanaf 2013 is binnen golfbaanhandboek.nl de 'Google Vertaaloptie' ingevoerd waarmee het in meerdere talen kan verschijnen.

To quickly get to desired items or parts, many word links have been added, indicated in red (with underlining). Clicking on this will take you to the relevant chapter. As of 2013, the 'Google Translation' option has been introduced within golfbaanhandboek.nl, with which it can appear in multiple languages.

Golfbaanhandboek.nl is een initiatief en product van Herman Berteler

Golfbaanhandboek.nl is an initiative and product of Herman Berteler

RIJK aan VOGELS

Presentatie Rijk aan vogels, 19 juni 2015. Eerste ex. overhandigd door auteur Herman Berteler (links) aan greenkeeper Freek Snel (midden) en alg.dir. Hans Blaauw (rechts) op Het Rijk van Nijmegen.

Dit boek is verschenen op 19 juni 2015 en is de eerste vogelgids met biotoopbeschrijving van golfbanencomplex 'Het Rijk van Nijmegen' te Groesbeek.

This book was published on June 19, 2015 and is the first bird guide with a biotope description of golf course complex 'Het Rijk van Nijmegen' in Groesbeek.

INSECTEN RIJK

Dit boek is verschenen op 08 december 2016, tijdens de verkiezing 'Greenkeeper of the Year'. Het is de eerste insecten-inventarisatie met biotoopbeschrijving van golfbanencomplex 'Het Rijk van Nijmegen' te Groesbeek. Meer dan 225 soorten vlinders, kevers, vliegen, libellen, juffers, sprinkhanen, spinnen etc., geïllustreerd met meer dan 500 door de auteur gemaakte (macro)foto's van alle waargenomen soorten.

This book was published on December 8, 2016, during the election 'Greenkeeper of the Year'. It is the first insect inventory with a biotope description of the golf course complex 'Het Rijk van Nijmegen' in Groesbeek. More than 225 species of butterflies, beetles, flies, dragonflies, damselflies, grasshoppers, spiders, etc., illustrated with more than 500 (macro) photographs taken by the author of all observed species.

Cover INSECTEN RIJK, 227 pagina's, meer dan 225 soorten en 500 (macro)foto's. vakblad, natuur, insecten, boeken, vlinders, kevers, libellen

Informatiebeschrijving

Information description

De 77 onderdelen voor golfbaaninrichting worden binnen golfbaanhandboek.nl, telkens besproken aan de hand van een vast informatiepatroon, te weten;

  1. Definitie - Wat wordt onder het item verstaan.
  2. Golfregels - Hebben geldende Golfregels betrekking op het item.
  3. Functie - Wat is de functie of de bedoeling van het item.
  4. Vorm - In welke vormen of uitvoeringen komt het item in de praktijk voor.
  5. Techniek - Welke techniek wordt toegepast, materiaalsoort, afmeting e.d.
  6. Onderhoud - Welke onderhoudsaspecten zijn hierbij van belang.
  7. Hygiëne - Welke aspecten met betrekking tot hygiëne gelden rond dit item.
  8. Veiligheid - Welke veiligheidsaspecten zijn hier van belang.

The 77 components for golf course design are discussed within golfbaanhandboek.nl, each time on the basis of a fixed information pattern, namely;

- 1.Definition - What is meant by the item.
- 2.Golf Rules - Have applicable Golf Rules pertaining to the item.
- 3.Function - What is the function or purpose of the item.
- 4.Form - In which forms or versions does the item occur in practice.
- 5.Technique - Which technique is used, type of material, size, etc.
- 6.Maintenance - Which maintenance aspects are important here.
- 7.Hygiene - Which aspects regarding hygiene apply to this item.
- 8.Safety - Which safety aspects are important here.

Gelijktijdig wordt aandacht gevraagd voor verandering in ons denken naar het gebruik van materialen en omgeving. Meer te handelen in de filosofie van cradle to cradle (C2C); innovatief en anders bekijken van aan te wenden materialen, meststoffen en chemische middelen, energieverbruik, water en natuur. Samengevat in 'Duurzaamheid' en genormaliseerd via certificering met door de internationale GEO(Golf Environment Organisation).

At the same time, attention is drawn to changes in our thinking about the use of materials and the environment. Act more in the philosophy of cradle to cradle (C2C) ; innovative and different view of materials to be used, fertilizers and chemicals, energy consumption, water and nature. Summarized in 'Sustainability' and standardized through certification with by the international GEO (Golf Environment Organization).

Op golfbanen worden in de praktijk vele tientallen soorten van accessoires in grote aantallen toegepast. Hierbij kan, gericht op verduurzamen en recycling, anders worden gekeken naar de herkomst van producten, materiaalsoort, gebruikswaarde of naar upcycling i.p.v. recycling. Eerlijke materialen dienen voorrang te krijgen. Hierbinnen past dat de gebruiker meer wordt betrokken bij de productie en het product, van last naar lust.

In practice, many dozens of types of accessories are used in large numbers on golf courses. Focused on sustainability and recycling, it is possible to look differently at the origin of products, type of material, utility value or at upcycling instead of recycling. Fair materials should take precedence. Within this it fits that the user is more involved in the production and the product, from burden to pleasure.

Aanbieding van accessoires! Welke keus maak je en waarom?

Golfen wordt buiten in de natuur beoefend, waarbij de inpassing van golfbanen en accessoires in het landschap, een punt van toenemende zorg is binnen de mix van disciplines. Het meer bewust vormgeven en materialiseren kan worden gevoed door het hanteren van het productpaspoort. Binnen golfbanen kan duurzame toepassing zich richten op de samenstelling van de beplanting, gebruik van bomen, dak- en gevelbegroeiing, verharding en halfverharding, infiltratie van hemelwater, terreinmeubilair als banken, de verlichting e.d.

Golf is practiced outdoors in nature, with the integration of golf courses and accessories into the landscape as an area of increasing concern within the mix of disciplines. More conscious design and materialization can be fed by using the product passport. Within golf courses, sustainable application can focus on the composition of the planting, use of trees, roof and facade vegetation, pavement and semi-paved, infiltration of rainwater, terrain furniture as benches, lighting, etc.

Binnen de beplanting zouden aspecten als milieukeur van meer doorslaggevende aard kunnen zijn, met aandacht voor andere benadering van gewasbescherming en bemesting (relaties met schimmels en bacteriën), niet-kerende grondbewerking, toepassing van inheemse beplanting van autochtone herkomst e.d.

Within the planting, aspects such as eco-label could be of a more decisive nature, with attention for a different approach to crop protection and fertilization (relationships with fungi and bacteria), non-inverting tillage, application of indigenous planting of indigenous origin, ed .

Increase Site Visitors

Golfbaanhandboek.nl boasted the 1st year at 12,738 Visits with 10,314 Unique Visitors and 2nd year at 14,427 Visits with 12,235 Unique Vistors.

The number of Returning Visitors remained virtually unchanged at around 20%.

Internationally

An increasing portion of the Site Visits comes from all around the world, namely the 1,700 and 2,602 1st year 2nd year. The Google translation option has contributed to this.

The 10 main countries of Site Visits are in chronological order the 1st year; Netherlands, Belgium, Germany, South Africa, (not set), France, United Kingdom, Spain, United States and Austria.

2nd year; the Netherlands, Belgium, United States, Germany, Spain, France, (not set), South Africa, United Kingdom and Portugal.

Search and look further

Through the relationship between text, you can easily switch section and easily find what you are looking for.

The chapter Verantwoording / Accountability shows you the visited, played and discussed courses.

History - Please use the google translation option if needed.

Inhoud

Onderdelen, van A t/m Z

start.txt · Laatst gewijzigd: 2024/07/13 21:46 door Herman H. Berteler