Rough

Definitie

Onder Rough verstaan we alle tot de baan behorende gedeeltes en begroeiing van een hole, dat grenst aan of geen tee, fairway of green is. Ook wel aangeduid als de overgang tussen het functionele (bespeelbare) gras en de natuurlijke omgeving en kan ook semi-rough zijn (zie onder Vorm).

Bloemrijke flora in de rough.
Graspad uitgemaaid in de grove rough tussen tee en fairway.

Zomersituatie, bloeiend tot uitgebloeid, hoog gras in de rough.
Zomersituatie, bloeiend tot uitgebloeid, hoog gras in de rough. Zwaar te bespelen.

Golfregels

Welke relatie heeft de rough met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Obstakels – Obstructions

Zie ook Baan

Functie

Functioneel gezien kan rough om diverse redenen worden gehanteerd:

 • Het aangeven van de contouren of de grens van de hole met zijn tee, fairway en green,
 • Het bieden van natuurlijke vegetatie buiten de hole, met zijn eigen flora en fauna als mini-landschap waarbinnen wordt gespeeld,
 • Het bieden van speelruimte bij van de fairway afgezwaaide ballen,
 • Het bieden van een buffer tussen twee of meerdere holes, o.a. uit veiligheidsoverweging,
 • Het op zichzelf aankleden en invullen van niet tot de hole behorende baanruimte,
 • Het op zichzelf zijn van natuurlijke vegetatie, waarbinnen de holes zijn gepositioneerd.

Vorm

Vanaf de fairway gaat het kort gemaaide gras over in een minder kort gemaaide strook, welke de semi-rough wordt genoemd. Een overgang van fairway naar rough. Ook wel genoemd de 2e cut, terwijl ook een 3e cut mogelijk is voordat de rough intreedt.

Twee maaihoogtes tussen rough en fairway.
Zomersituatie, bloeiend tot uitgebloeid, hoog gras in de rough. Zwaar te bespelen.

De echte rough (primary rough) is het ongemaaide deel na de semi-rough en kan bestaan uit hoog gras, kruidenvegetatie, heide, veen, bos, zandverstuiving of struiken. Er kunnen ook solitair bomen of groepjes van bomen staan.

Overgangszone van grasrough naar struikrough.
Rough overgaand van kruidachtigen in houtachtigen. Van gras naar struiken.

Het spreekt voor zich dat het niet de bedoeling van speler en spel is dat de bal daar komt. Het kan afhankelijk van de soort vegetatie in de rough en het onderhoudsstadium, moeilijk tot welhaast onmogelijk zijn om de bal in de rough terug te vinden. Gelijktijdig is moeilijk, zo niet onmogelijk, om een in de rough gevonden bal, daar uit te slaan. Hele zware rough wordt ook wel ‘tiger rough’ genoemd.

De bal vinden in lange rough is niet eenvoudig en tijdrovend.
Spelen vanuit de rough vergt inzicht en kost kracht en tijd.

Techniek

Rough kan op diverse locaties binnen de hole voorkomen, in of op de lijn van de fairway. M.a.w. de fairway kan door rough zijn opgedeeld, versnipperd of versmald. Rough kan ook voorkomen rond fairway, bunkers en waterhindernissen of als boomspiegels rond bomen in de fairway.

Rough achter de bunker hindernis.
Boomspiegel in de fairway met rough.
Robert-Jan Derksen oefenen vanuit de rough? Grapje van Daan Huizing en Dylan Boshart.

In tegenstelling tot de maaihoogte van de fairway, de semi-rough, de green en de apron (strook gras voor en om de green), is de maaihoogte van de rough niet voorgeschreven. Ook de maaifrequentie is onbepaald en afhankelijk van bijvoorbeeld ecologisch beheer, natuurbeheer en natuurontwikkelingsbeleid.

Verschillende maaimomenten in de rough.
Blauwe Ereprijs (Veronica) in roughgras.

Zomersituatie, bloeiend tot uitgebloeid, hoog gras in de rough. Zwaar te bespelen.
Zomersituatie, bloeiend tot uitgebloeid, hoog gras in de rough geeft fraaie kleuren.

Op nieuwe banen en bij reconstructies wordt rough wel ingezaaid, bijgezaaid of in zijn oorspronkelijke staat gelaten of overgegeven aan de natuurlijke ontwikkeling. Belangrijke delen van de rough kunnen ook worden aangemerkt als beschermd biotoop en zijn, indien zo aangegeven, niet te betreden of verboden om vanuit te spelen.

Biotoop als rough met locatie gebonden begroeiing.
Uitbundig bloeiende rough rond de tee.

Vanuit natuurontwikkeling is de rough een belangrijk deel van de baan, waar veel dieren hun leefgebied vinden. Insecten, reptielen, amfibieën, zoogdieren en vogels vinden er hun bescherming, voedsel of territorium voor vermeerdering en beschutting. Ook voor de flora kan de rough belangrijk zijn. Na pionierplanten volgen de blijvers en zo kan de rough, mede afhankelijk van het beheer, rijk zijn aan bloemsoorten, waaronder soms zeldzame.

Houtige rough met weinig onderbegroeiing.
De rough in kale bosgrond is minimaal.

Moeilijk te spelen ligging in de rough.
Moeilijk te spelen ligging in de rough.

Ook voor de ontwikkeling van paddenstoelen, mossen of korstmossen vormt de rough een belangrijk onderdeel binnen de ecologische ontwikkelingen.

Vliegenzwam (Amanieten).
Geschubde inktzwam (Coprinus).

Onderhoud

Het onderhoud van de rough wordt ingegeven door de visie en het beleid dat de club heeft ten aanzien van natuurontwikkeling. Belangrijk hierbinnen is het ecologisch beheer, beheer gericht op de wisselwerking tussen organismen en de relaties tussen organismen en de niet-biologische omgeving. Bekend als de wisselwerking in het ecosysteem, de levensgemeenschap.

Daarnaast kan vanuit een andere benadering van ecologie, de bio-geografie een rol spelen. Dit betreft de verspreiding van soorten in afhankelijkheid van het milieu. In de uitvoering vraagt dit om beleid ten aanzien van maaien (frequentie, hoogte, tijdstip, machines en gereedschap), afvoer van maaisel, snoeien en afvoer van snoeisel, bemesten, beschermen e.d.

Afvoeren van snoeihout uit de houtige rough.
Maaisel hooien of afvoeren van de rough?

Ook de inzet van machines en gereedschappen is hier van belang, welke wel en welke niet. Wordt er machinaal gewerkt met de nieuwste maaidekken of met de hand, met de zeis bv.?

Binnen het tijdsbestek zijn aspecten als rust, bescherming of bv. broedseizoen aan de orde, als ook voedsel en doortrek. Zaken die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en die wel overwogen dienen te worden ingecalculeerd in werkschema’s, beheersplannen en beleid. Hierbinnen past ook een visie ten aanzien van het inzetten van schapen (zie hierna).

Schapen ingezet

Een vorm van onderhoud van de rough, is het laten begrazen door (een kudde) schapen. Hiervoor komen diverse rassen in aanmerking. In ons land is er naast inzet door hobbyisten, bv. schapen houdende leden van de club, ook particulier initiatief zoals C&K Landschapsbeheer (uit Maarsbergen), een organisatie die dit doet.

Het beheer van natuur (rough) op golfbanen door middel van schapen vereist een bijzondere, specialistische kennis en aanpak. Afhankelijk van de terreingrootte kan men een of meerdere koppels tegelijk in de baan laten lopen. Te denken valt aan kuddes van ca. 25 dieren tegelijk.

Afgezette rough begraasd door schapen.
Inzet van schaapskudde in ruig terrein.

Met behulp van flexienetten kan de rough gecontroleerd worden begraasd. Begrazing met schapen biedt vele voordelen, zoals:

 • schapen kunnen ingezet worden op plekken die voor machines ontoegankelijk zijn,
 • geen geluidsoverlast door machines,
 • besparing op brandstofkosten,
 • geen schade aan de ondergrond door machines, ook niet bij een natte bodem,
 • bij beheer met schapen blijft het kleine bodemleven intact,
 • begrazing met schapen draagt bij aan de verspreiding van zaden, insecten, slakjes en spinnen en tenslotte,
 • grazende schapen zijn gewoon leuk om naar te kijken! Zie foto’s.

(Bron: website C&K Landschapsbeheer).

Hygiëne

Vanzelfsprekend zijn binnen milieu-kwetsbare baangedeelten alle op hygiëne en milieu-bescherming van toepassing geldende regels belangrijk. Zowel in geleiding van spelers en bezoekers als in betreden vanuit onderhoud of beheer, gebruik van machines, gereedschappen, chemische middelen en inzet van grazers.

Veiligheid

Veiligheidsaspecten hierbinnen kunnen divers zijn en zijn o.a. afhankelijk van de soort rough. Te denken valt hier aan de bodemgesteldheid, de begroeiing, beheersmaatregelen als maaien, zagen en snoeien, hindernissen als water, bomen, maar ook dieren als insecten, slangen, wespen en rupsensoorten.

Na het vinden van de bal, is het de vraag of je wilt spelen.

Hier kunnen preventieve maatregelen worden getroffen in de sfeer van informatieoverdracht en geleiding, maar ook ten aanzien van bescherming en bestrijding. Erkenning van gevaar voor blikseminslag en brand, storm, erosie, overstroming of verdroging is hier belangrijk.

Communicatief is het goed om milieu- en natuureducatief op te treden; liever een waarschuwingsbord (Opgepast; dit terrein bevat Adders!), dan een verbodsbord (Verboden te betreden!).

onderdeel/rough.txt · Laatst gewijzigd: 2023/11/10 18:38 door Herman H. Berteler