Waterhindernis

Definitie

Een waterhindernis is elk open water anders dan ‘tijdelijk water’, dat als zodanig door de Golfregels is omschreven, of zoals in het Engels, een water hazard.

Een waterhindernis direct aansluitend aan de afslagplaats gelegen.
Spelen vanuit de gemarkeerde waterhindernis.

Golfregels

Welke relatie heeft de waterhindernis met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Waterhindernis – Water hazard

Laterale waterhindernis – Lateral water hazard

Hindernissen – Hazard

Definities: Abnormale terreinomstandigheden – Abnormal ground conditions.

Door de Baan – Through the green

Obstakels – Obstructions

Zie Baan

Spelend vanuit de waterhindernis.
Droppen van de bal buiten de waterhindernis.

Spelen vanuit de waterhindernis.
Regelinformatie aangegeven bij waterhindernis.

Spelen uit water blijft spannende aangelegenheid.
Spelen uit water blijft spannende aangelegenheid.

Functie

De functie van water in de baan kan vanuit drie invalshoeken worden bekeken, te weten:

 • vanuit het spel,
 • vanuit het ontwerp, de aanleg en inrichting of
 • vanuit de natuur (samen met het waterbeheer).

Met betrekking tot het spel

Hier is water bedoeld als aanvullend element binnen de te spelen hole en biedt verhoging van de strategische attractiviteit, waarbij het in de betekenis van de regelgeving een 'hindernis' vormt.

Hierbinnen worden twee types onderscheiden, nl.;

 • water en
 • lateraal water.
Eilandtee in waterhindernis.
Water als hindernis direct na de afslag, achter de tee.
Waterhindernis voor de green, met beschoeiing.

Vanuit het ontwerp, de aanleg en inrichting

Hier kan water betekenisvol zijn in relatie met de omgeving, de natuur of het landschap of het irrigatie- en beregeningssysteem. Plassen en vijvers kunnen naast het functioneren als reservoir, ook slechts een sierwaarde hebben en bijdragen aan de schoonheid van de baan. Specifiek hiervoor komen veel waterhindernissen direct nabij het clubhuis voor en wordt ook sierbeplanting toegepast.

Vijver met fontein, een beluchter fontein.
Grote waterplas of meertje als hindernis.

Drooggevallen waterhindernis voor de green, met beschoeiing.
Beschoeiing langs eilandgreen.

In relatie met de natuur

Hier kan de functie zijn gericht op aanwezige biotopen, flora en fauna. Ter bescherming van het biotoop of van de oevers van het water, is in sommige gevallen het hengelen naar te water geraakte ballen verboden. Dit wordt middels bebording met tekst of afbeeldingen aangegeven. Ook wordt dit wel gehanteerd als preventie tegen ongevallen of verdrinking.

Het water kan in de vorm van kanaal, rivier, beek, sloot of greppel ook onderdeel uitmaken van het waterbeheer in de omgeving en zorgdragen voor aan- en afvoer van water voor natuur en agrarisch gebied. Zie ook beregening.

Natuurlijk water in biotoop, ook als waterhindernis, met een brug in het pad.
Waterhindernissen instekend in de fairway.

Sterk begroeide waterrand met lisdodde (Typha).
Droge greppel in de fairway.

Droogstaande greppel om green.

Vorm

Naar de vorm wordt de waterhindernis binnen de geldende regelgeving gekenmerkt als:

Waterhindernis

Elke zee, elk meer, elke vijver, rivier, sloot, afwateringssloot of ander open waterloop (of er water in staat of niet), niet meelopend met de speelrichting van de hole, is een waterhindernis. Dit wordt aangeduid met gele paaltjes.

Paaltjes met gele kop als aanduiding van waterhindernis.
Waterhindernis als lateraal water met gele en rode palen.

Strategisch kunnen waterhindernissen gekoppeld zijn aan de andere hindernis, de bunker.

Twee opeenvolgende hindernissen, de waterhindernis en de bunker. Kade met beschoeiing.
Twee opeenvolgende hindernissen, de waterhindernis en een grote bunker. Kade met beschoeiing.

Laterale waterhindernis

Lateraal water echter is een waterhindernis die met de speelrichting van de hole meeloopt en wordt gemarkeerd met rode paaltjes of anderszins voorzien van rode aanduiding.

Paaltjes met rode kop als aanduiding van lateraal water.
Boom in gebruik voor aanduiding laterale waterhindernis, voorzien van rode band.
Laterale waterhindernis tussen twee tegengestelde holes.

Tijdelijk water (casual water)

Hier is er sprake van water in de baan dat niet expres is aangelegd of aanwezig is als waterhindernis. Tijdelijk water is meestal het gevolg van overvloedige regenval, langdurige beregening, overstroming of iets dergelijks en dat door slechte of beperkte infiltratie langzaam in de bodem zakt.

Tijdelijk water in bunker.
Tijdelijk water op de green.

Holes die een waterhindernis bevatten en waar je er overheen moet slaan, worden wel waterhole genoemd, waterrijke banen worden wel waterbaan genoemd.

Water drivingrange

Naast water door de baan, zijn er ook water-drivingranges of ook wel floating range genoemd.

Andere vorm van waterhindernis

Ter bescherming van kwetsbare gebieden, natuur en speciale biotopen, worden naast verbods- en gebodsborden, ook wel rode palen toegepast met groene kop. Dit betekent dat die gebieden niet mogen worden betreden en volgens local rules, dienen te worden gespeeld als bv. lateraal water. Feitelijk is hier geen sprake van out-of-bounds maar sprake van een waterhindernis. Meer over op kwetsbare gebieden gerichte informatie kunt u vinden binnen Hoofdstuk Natuur.

Beschermd gebied, te spelen als lateraal water.
Verbodsbord: Verboden te betreden. Biotoop!
Aanwijsbord, gebodsbord of verbodsbord?

Techniek

Technisch zouden we onderscheid kunnen maken in het:

 • a. van nature aanwezige water of
 • b. kunstmatig aangebracht water.

Verder kunnen we onderscheiden,

 • a. stilstaand water en
 • b. stromend water.

In alle gevallen kan de waterdoorlatendheid (infiltratie), van de bodem zijn beïnvloed door aangebrachte klei- of leemlaag of door bedekking met (vijver)folie, bitumen of beton. Dit om uitstroom te beperken of te voorkomen, zeker daar waar het water een irrigatiereservoir betreft of voor erosie zou kunnen zorgen.

Foto 1, 2 en 3 hierna: Waterbassins als reservoir voor irrigatie (beregening).

Waterbassin met verschillende taludbescherming.
Waterbassin met kunstmatige bodembedekking.

Waterbassin met ingevallen, onbeschermd talud.
Waterhindernis gekoppeld aan waterstroom met hoogteverschillen.

Waterkant of talud

De waterkanten of oevers kunnen een talud vormen dat begroeid is met oever-, moeras- of waterplanten. Ook kan het talud zijn voorzien van beschermend materiaal zoals natuursteen, basaltblokken, kiezels of keermuren. De waterkant kan ook met beschoeiing zijn uitgevoerd, bestaande uit verticaal of horizontaal aangebrachte, grondkerende elementen. Ook zijn er situaties met bovengrondse, betonnen waterkering.

Natuurlijk water, een veenplas in veen-heide-gebied.
Waterbassin met kunstmatige bodembedekking en taludbescherming met stenen.

Verticale beschoeiing.
Zware waterkering van betonplaten langs rivierkade.

Grond achter de beschoeiing weggespoeld, nog weinig functioneel.
Grond achter de beschoeiing weggespoeld, nog weinig functioneel.

Brug

In relatie met de functie en plaats binnen de baan, komt het veelvuldig voor dat er een oversteek of passage moet worden gemaakt, in de zin van een brug. Dit kan zijn over een door de baan stromende rivier of (berg)beek, over sloten en greppels of over plassen en vijvers. Dit loopt uiteen van zware brug met pijlers tot eenvoudige duikers.

Er zijn banen waar een hole (de green) of de tee (de afslag), als een eiland in een waterpartij ligt. Ook hier zijn bruggen aanwezig, soms bij schiereilanden een dijk of dam.

Waterhindernis te kruisen met een brug. Bebording met Verboden te vissen naar ballen!

Dropping zone

Bij het te water geraken van speelballen, voorzien de Golfregels in dan toe te passen spelregels. Echter, op diverse banen zijn vaste dropping zones aangegeven in de fairway, waar de speler zijn voor de verloren geraakte bal, nieuwe speelbal kan droppen.

Dropping zone.

Watermarkers of hazerd markers

Hindernissen als water en lateraal water worden aangegeven met kleine houten paaltjes, soms voorzien van een grondpen waarmee ze in de grond worden vastgezet. Water wordt aangegeven met geel gekleurde markers of met markers voorzien van een geel bovenste deel. Lateraal water met rood gekleurde markers of met markers voorzien van een rood bovenste deel.

 • water = gele paaltjes en/of gele lijn,
 • lateraal water = rode paaltjes en/of rode lijn.

Greppel of sloot dwars door de fairway, aangemerkt met geel als waterhindernis.
Rode kop op paaltje als aanduiding van lateraal water.
Gele aanduiding waterhindernis naast blauwe aanduiding GUR.

De veelal standaard paaltjes kunnen van hardhout(Teak) zijn of andere houtsoort. Ook kunststofpaaltjes komen voor. Vaak zijn ze vierkant, 4 x 4cm of rond met een doorsnede van 4cm en een lengte van ca. 100cm (exclusief grondpen). Ook worden wel rondhouten boompalen hiervoor gebruikt. Zo komen afwijkingen in materiaalsoort en formaat voor. In enkele gevallen worden langere palen toegepast, bijvoorbeeld wanneer het een blinde hole betreft en de speler de waterhindernis niet kan waarnemen vanaf de fairway.

Verlengde markeringspaal om de lager gelegen waterhindernis vanuit de fairway te traceren.
Gele paal en doorgetrokken gele lijn op de grond; waterhindernis.
Paaltjes met rode kop en doorlopende rode lijn op de grond; laterale waterhindernis.

In combinatie met de markers wordt ook wel koord, touw of draad gebruikt. Dit voor geleiding van de spelers, of een gelijk gekleurde lijn over de grond, om daarmee de grenslijn van de hindernis aan te geven. Vooral bij grillig lopende kantlijnen, waarbij niet op elke meter een paaltje geplaatst kan worden en de hindernislijn niet altijd recht tussen twee paaltjes loopt.In sommige gevallen kan de waterhindernis ook een laterale waterhindernis zijn, bv. van de andere kant en dit wordt dan aangeduid met gecombineerd geel/rode paaltjes.

Houten paaltje in de lengte met twee kleuren beschilderd, geel en rood. Respectievelijk waterhindernis en lateraal water.
Geel en rood paaltje naast elkaar als aanduiding water en lateraal water.
Rood en geel paaltje tegen elkaar als markering aan weerszijden van de waterloop.
Metalen, geel geplastificeerd paaltje met zwarte dop.

Onderhoud

Belangrijke aandachtspunten binnen het onderhoud van water zijn:

 • Beheer van de waterstand, het pijl en de waterdoorlaat,
 • Beheer van de waterkwaliteit in relatie met gebruik, bv. als beregeningswater, viswater, water voor recreatievormen, vijverwater,
 • Beheer van waterkanten met of zonder beschoeiing,
 • Beheer van de begroeiing met water-, moeras- en oeverbeplanting waaronder bomen en struiken,
 • Beheer van bruggen, duikers, sluizen, in- en uitlaatkleppen, overstort, pomp, pomphuis, drainage uitlaten e.d.,
 • Beheer van sierelementen als fontein, verlichting, pomp e.a.,
 • Onderhoud van de hindernismarkers.
Bescherming van waterbiotoop met behulp van verbodsbord.
Tee op grondeiland met achter de beschoeiing weggespoelde grond, nog weinig functioneel.

H2O sound

In elke vorm van waterhindernis kunnen verontreinigingen van biologische aard voor komen. Dit kunnen bij tijd en wijle zweefalgen zijn, draadalgen, blauwalgen, maar ook de zo gevreesde legionella. Naast vervuiling van het water, kunnen hierdoor ook toegepaste leidingen, filters en pompen worden aangetast.

Bestrijding hiervan lijkt mogelijk met rillingen, verkregen door ultrasone frequenties. Deze trillingen beschadigen de wand van de microscopisch kleine cellen van de algen en de legionella, waardoor deze afsterven. De toepassing hiervan staat bekend als H2O sound. Van relationeel belang voor de hoofdstukken beregening en fontein.

Technisch bestaat de H2O sound uit een elektronicakast en een transponder. Het systeem kan eventueel worden uitgebreid met accessoires als stopcontact, drijver, montagekast met deksel, vastzetpennen e.d.

Toepassing: afhankelijk van de uitvoering is er H2O sound voor middelgrote vijvers/bassins, grote vijvers/bassins en industriële toepassingen, opslagbekkens voor beregeningswater, irrigatiekanalen, fonteinen.

Voorwaarde; er dient elektriciteit aanwezig te zijn. Zo wordt de H2O sound toegepast binnen de agrarische sector , tuin en park, zwembaden, drinkwater, opslagtanks, boten en industrie. Of ze ook al binnen de golfbaan wordt toegepast is (nog) niet bekend. (Bron:folder).

Hygiëne

Ook binnen waterbeheer is hygiëne een belangrijk onderdeel. Niet alleen in relatie met de golfers door de baan, maar ook in relatie met de functie en waarde voor de natuur, voor het biotoop ter plaatse, voor recreatie of irrigatie. Frequent kwaliteitsonderzoek is afhankelijk van het soort water (rivier, kanaal, beek, sloot, greppel, plas, vijver) en of het stilstaande of stromend water betreft, een punt van aandacht.

Veiligheid

Bij water in het algemeen denken we direct aan drenkelingen, de mogelijkheid van verdrinking. Hiervoor dienen preventieve maatregelen te worden getroffen waaronder goede bebording met informatie en waarschuwingen, maar ook reddingsmiddelen als hengel, reddingsboei, touw e.d. Ook het verbod op hengelen naar te water geraakte ballen kan een preventieve veiligheidsmaatregel zijn. Preventie kan ook worden gerealiseerd door het vissen naar ballen te reguleren door balhengels aan te bieden, waar dit gewenst is om bv. taludbeschadiging te geleiden).

Balhengel om gereguleerd te vissen naar ballen in waterhindernis.
Een tas en trolley opgevist uit de waterhindernis.

Preventieve maatregelen blijken telkens weer wenselijk en nodig. Maar zo kunnen ook hengels worden uitgelegd bij waterhindernissen, tegenover daar waar hengelen verboden is.

Vissen naar ballen in lateraal water.
Hengelen naar ballen in de waterhindernis, waarvan talud beschermd met beschoeiing.

Taludbescherming met verticale beschoeiing en hengelen naar ballen.
Meanderende beek als waterhindernis tussen fairway en green.

Ook bruggen en andere vormen van oversteek vragen om specifieke zorg voor veiligheid, gericht op vallen, eraf rijden, uitglijden, er doorheen zakken e.d. Regelmatige kwaliteitscontrole is hierbij belangrijk.

Niet onbelangrijk is te zorgen voor goed uitgerust personeel, goede scholing en competenties bij marshal, greenkeeper, referee, baancommissaris, course managers e.d. Te denken valt aan de basisopleiding BHV (Bedrijfs Hulp Verlening), EHBO, Verbandleer en Reddingszwemmen.

Reddingsboei nabij waterhindernis.
Opzoek naar te water geraakte uitrusting.

Reddingsboei

Een reddingsboei is veelal gemaakt van een polyurethaan schuim met een polyethyleen behuizing. Belangrijk is dat de reddingsboei olie- en brandstofbestendig is en duurzaam, onder alle weersomstandigheden. De kleur dient een goed zichtbare te zijn, bv. oranje of rood en heeft een diameter van ca. 60cm.

Ook belangrijk is de behuizing waarin de boei kan worden gehangen. Deze kan zijn gemaakt van gepoedercoat staal en kan standaard worden geleverd met een 120cm aluminium bevestigingspaal. Ook andere vormen komen voor. Belangrijk hierbij is tevens een lang touw waaraan de band vast zit, dit om de drenkeling naar de kant terug te trekken. Ter informatie kan bijpassende bebording worden gebruikt voor verduidelijking of instructie.

Reddingsboei op de kade. Taludbescherming met stenen.
Reddingsboei.
onderdeel/waterhindernis.txt · Laatst gewijzigd: 2019/11/21 21:25 door Herman H. Berteler