Advertentie:

Informatieoverdracht

Definitie

Informatiecommunicatie.
Tekst en uitleg van de Neary.
.Tekst gecombineerd met pictogram.

Nieuwe plannen gevisualiseerd op oude basistekening voor de leden.

Informatieoverdracht op de golfbaan is het overbrengen of uitwisselen, van voor de golfers te begrijpen informatie, dit ter verruiming van hun kennis en inzicht of ter stimulering of aanzet tot actie.

Golfregels

Welke relatie heeft informatieoverdracht met de spelregels? Graag verwijzen wij hiervoor naar de meest recente Golfregels en Amateurstatus Regels van de Nederlandse Golf Federatie of naar Rules of Golf and the Rules of Amateur Status.

Verwezen wordt naar:

Deel II Definities:

Obstakels – Obstructions

Zie ook Baan

Functie

Meerdere aanwijzingen tegelijk, geaccentueerd door gescheiden positionering.
Een enkele, gerichte aanduiding.
Tweeledige communicatie, een aanwijzing en informatie.

Daginformatie en gelijktijdig richting aanduiding.
Informatie gericht op natuurbeheer, hier specifiek heide.
Presentatie van greenkeepersteam met verzoek tot wederzijds respect.

Foto's boven: Welke informatie wil de aanbieder geven en met welk doel?

De informatieoverdracht of –uitwisseling heeft als functie de ontvanger te informeren, te instrueren of te geleiden. De informatie dient dan ook zodanig te worden aangeboden dat deze een betekenis heeft voor de ontvanger, waardoor het ‘bruikbare informatie’ wordt. Het handelen naar de gegeven informatie is echter mede afhankelijk van de ervaring, de vaardigheden en de houding waarover de ontvanger op een bepaald moment beschikt. Dit bepaalt mede de mate waarin en of de ontvanger handelt naar de gegeven informatie en naar de wens van de opsteller ervan.

Het is als aanbieder, als verstrekker van de informatie, dan ook belangrijk te weten wat de bedoeling van de informatie is, wie de ontvangers ervan zijn en dat het een subjectief begrip is. Voorbeelden van informatie die voor golfspelers naar, aan en door de baan van belang zijn, kunnen als volgt worden onderverdeeld.

Indeling:

1. Algemene baan of club gerichte informatie – deze is veelzijdig en open:

Hierna foto 1, 2, 3, 4, 5, 6 en 7: Algemene baan of club gerichte informatie in vele vormen.

Foto 1. Presentatie van de clubnaam op talud.
Foto 2. Diverse aanwijzingen en verboden bij elkaar.
Foto 3. Route aanduiding voor golfkarren.

Foto 4. Veel informatie bij de toegang tot de parkeerplaats in verschillende vormen.
Foto 5. Communicatie met plaatjes, kleuren, tekst en nummers.

Foto 6. Vorm van waarschuwingsbord.
Foto 7. Nabij het clubhuis informatie over de marshal van de dag en de greensnelheid.

2. Specifieke baan of club gerichte informatie - deze is veelzijdig en meer concreet:

Hierna foto's met specifieke baan of club gerichte informatie, al dan niet gecombineerd. In vele vormen uitvoerbaar.

Richtingbord met informatie.
Gecombineerd een waarschuwingsbord en regelgeving.

Verboden toegang met wetsartikel.
Verbod met pictogram en verzoek.

Waarschuwingsverzoek.
Informatie banier.

Heldere weergave betekenis van vlagkleuren op de green.
Heldere weergave betekenis kleuraanduiding afstandsmarkeringen fairway.

Op internationaal ingestelde banen, is de weergave van informatie in meerdere talen soms voor de hand liggend. De moedertaal aangevuld met een Engelse versie.

Informatie in twee talen, Engels en Spaans.
Welkomstbord met veel ver- en geboden.

Vorm

De boodschap die geacht wordt over te dragen, kan op verschillende manieren worden overgebracht. Dit kan bijv. d.m.v. een tijdschrift (clubblad, nieuwsbulletin), ICT (website, digitale nieuwsbrief), verbaal (aan de balie, door de marshal, de greenkeeper, de coursemanager of de baancommissaris) of visualisering via bebording en informatiepanelen of vlaggen en banieren. De visualisering kan d.m.v. tekst als letters en cijfers, figuren, foto’s, pictogrammen, foto’s e.d.

Foto's hierna: Communicatie met letters en cijfers, plaatjes, foto’s, pictogrammen of gecombineerd of sjabloonschrift.

Gegraveerde letters en cijfer in contrasterende kleur.
Veel informatie met plattegrond en uitvergroting.

Pinposities m.b.v. greenplaatjes.
Functionele, concrete informatie bij starterhuisje.

Biotoop bescherming.
Aanduiding en registratievorm Neary en Longest.
Informatieoverdracht, welke en hoe? Een vak apart!

Of de informatie die je wilt overbrengen ook inderdaad bij de ander overkomt, is afhankelijk van verschillende factoren. Er kan met informatie geven en nemen tussen mensen nog veel mis gaan. Dit door zowel externe als ook interne ruis.

Externe ruis zijn bijvoorbeeld factoren die de ontvanger afleiden, waardoor de informatieoverdracht wordt verstoord. Bijvoorbeeld als je in een lawaaierige of drukke omgeving staat, maar ook door slecht zicht, verkeerde situering van de bebording, verkeerde kleurencombinaties, te kleine letters en cijfers. Externe ruis kan ook ontstaan door overdaad aan informatie, te veel informatie op een bord.

Interne ruis zijn factoren die de ontvanger afleiden vanuit de ontvanger zelf, bijvoorbeeld door emotie, te weinig voorkennis over het onderwerp, slechte visus, ouderdom, conditie of i.d.

Foto 4 en 5: Niet op de looprichting geplaatste aanwijzing of moeilijk leesbare informatie zijn vormen van externe ruis.

Foto 4. Afwijzende positionering t.o.v. aanlooproute en foute richting t.o.v. doorlooproute.
Foto 5. Kleine letters en cijfers lezen ongemakkelijk.

Techniek

Specifieke, actuele en gerichte informatie kan op of rond de golfbaan worden gegeven via informatiepanelen of informatieborden. Dergelijke panelen worden op verschillende plaatsen gebruikt, bijvoorbeeld aan de openbare weg, op de parkeerplaats, bij of in het clubhuis, op de drivingrange, op de tee of door de baan.

Aan de openbare weg.
Nabij het clubhuis.
Bij de oefenbaan.

Ze zijn er in velerlei soorten en maten, soms ook uitgevoerd met verlichting. De tekst, logo's, pictogrammen of figuren kunnen vlak gedrukt zijn, opgelegd in reliëf of uitgespaard in het materiaal. Dit weer met of zonder daarachter een opvallende plaat of verlichting. Zo kunnen er veel soorten materialen worden gehanteerd, uiteenlopend van houtsoorten, kunststof, aluminium tot RVS. Daarnaast zijn er vele standaard uitvoeringen verkrijgbaar die gerichte informatie geven, denk aan pijlen met of zonder tekst, bordjes, schilden, vlaggen, banieren e.d.

Toepassing

Toepassing van informatieoverdracht op belangrijke plaatsen.

Openbare weg

Hier staat veelal de eerste, in het oog springende informatieoverdracht richting de golfbaan, de bewegwijzering. Naast het feit dat ze dienen op te vallen, dienen ze ook oriënterende informatie voor de bezoekers te bevatten. De richting, eventuele afstand en mogelijk nog andere van belang zijnde informatie zijn hier de eerste aanwijzingen.

Naast deze informatie ondersteunen borden langs de openbare weg, met hun vormgeving, materiaalsoort, kleur en letters ook de uitstraling van de golfbaan. Uitstraling en kwaliteit zijn hier dus belangrijk (zie foto’s).

Campoamor.
Campoamor.
Schmittenhohe.

De Entree

De eerste ontmoeting met de golfbaan zelf en daarmee de eerste indruk, is de entree. Deze entree gaat verder dan alleen de toegangsweg, parkeerplaats en het logo van de club op een bord of op de gevel van het clubhuis. Vooral hier is de juiste informatieoverdracht en uitstraling naar leden en gasten erg belangrijk (zie foto’s). Dit samen met de terreininrichting en het zichtbare stadium van onderhoud.

Informatie over indeling van het terrein.
Polderbaan in waterrijk gebied; blauw informatiebord over de baan.

Deze informatie kan op uiteenlopende manier worden gepresenteerd en een herkenbare huisstijl uitstralen. Keuze qua opzet en stijl is hierin onbeperkt en loopt in de praktijk dan ook sterk uiteen van bescheiden tot groots, van sober tot overdadig, van slordig tot mooi, van veilig tot onveilig. Zaken welke men zich terdege bewust dient te zijn. Voorafgaand aan de entree, is hierbij ook de toegangsweg of oprijlaan een plaats waar informatieoverdracht kan plaatsvinden. Veelal bestaat dit uit vlaggen of grotere borden, maar ook aanwijsborden voor het verkeer.

Hooge Graven.
Kleiburg.

Rottebergen.
Hooge Graven.

Sponsoring

Op veel golfbanen en golfclubs wordt uiting gegeven aan sponsoren. Een goede, kwalitatieve presentatie van deze sponsoren is belangrijk voor de sponsoren en voor de bezoekers. De mogelijkheden om sponsoren te presenteren zijn vele, zo ook de materiaalkeuze hierbij, het formaat, de frequentie en wijze waarop.

Voorbeelden zijn:

Foto 1, 2, 3, 4 en 5 hierna: Presentatie van sponsoren kan op veel manieren plaatsvinden.

Foto 1: Geordende weergave van sponsoren.
Foto 2: Niet alfabetische lijsten van bedrijven.
Foto 3: Niet alfabetische lijsten van bedrijfsdeelnemers.
Foto 4: Presentatie van bordjes van hole sponsors.
Foto 5: Panelen met bedrijfspresentaties.

Hole informatie

Niet onbelangrijk maar vaak onderschat, zo blijkt in veel praktijkgevallen, is de voor de golfers zo belangrijke informatie door de baan. De enige en veelal (zeer) beperkte informatie die de speler heeft, is de informatie vanaf de tee en/of de scorekaart en/of het baanboekje. Er is niet altijd een baanboekje beschikbaar of een teeinformatiebord met optimale communicatie van gegevens.

Informatie over de hole begint op de tee, loopt via de fairway tot op de green en door naar de volgende hole. Naast de directe informatie m.b.t. de hole zelf, denk hierbij aan afstanden en hindernissen zoals bunker en waterhindernis, eventuele GUR, zijn er belangrijke wetenswaardigheden als Out_of_Bounds, routing, geboden of verboden en geleiding.

De materiaalkeus hierin is groot, zowel standaard als vanuit eigen creativiteit, al dan niet in de stijl van de club en vorm gegeven met kleuren, teksten, cijfers, pictogrammen, tekeningen of foto’s.

De foto's hieronder tonen aan dat op of bij de hole verschillende communicatievormen worden gehanteerd.

Algemene baan en hole specifieke informatie bij en op de tee.
Tijdelijke, tee specifieke informatie.
Informatie m.b.t. reconstructie van een hole.

Baaninformatie.
Tijdelijke informatie gekoppeld aan permanente informatie.
Op het toegangspad naar de hole.

Drivingrange

Binnen de drivingrange kunnen we bij communicatie denken aan de algemene informatie en specifieke informatie voor bezoekers cq. gebruikers, maar ook aan de communicatie ter ondersteuning van de Pro tijdens het geven van lessen.

Foto 1, 2 en 3 hierna: Ook binnen de drivingrange is communicatie van wezenlijk belang.

Foto 1: Technische informatie d.m.v. tekeningen aan de wand.
Foto 2: Doelgerichte informatie afstandsvlaggen en afstanden.
Foto 3: Informatie m.b.t. risico's.

Op de Tee

Van belang is te weten waar welke tee is, op welke tee men zich bevindt. Vervolgens zijn belangrijke en in het oog springende communicatiedragers, welke essentiële informatie voor de golfspeler bevatten, de teeinformatieborden. De lengte van de hole, de moeilijkheidsgraad en vaak ook een weergave van de hole zijn niet meer weg te denken op deze dragers. Juist doordat ze zoveel nut hebben voor golfers is het belangrijk dat de teeinformatieborden optimaal zijn. Helaas blijkt in de praktijk dat hier niet altijd even veel aandacht aan wordt besteed.

Foto 1, 2 en 3 hierna: Aanwijsborden van tee en richting variëren sterk in uitvoering.

Foto 1: Ingegraveerde hole aanduiding in twee kleuren.
Foto 2: Platte tekst met richtingpijl.
Foto 3: Richtingsbord gecombineerd met sponsorbord.

Teeinformatieborden moeten niet alleen de juiste informatie bevatten, maar bovenal ‘leesbaar’ en begrijpbaar zijn voor de gebruiker en kunnen de uitstraling van de golfbaan ondersteunen. Wordt ook gecombineerd met reclame toegepast. Tegenwoordig kunnen de teeinformatieborden ook informatie bevatten voor moderne, sociale media, zoals QR codes.

Foto 1, 2 en 3 hierna: Teeinformatieborden zijn er van uiteenlopende kwaliteit en functionaliteit.

Foto 1: Zeer beperkte informatie over de hole.
Foto 2: Zeer beperkte informatie over de hole.
Foto 3: Iets meer informatie over de hole.

Neary Dames Heren.

Andere informatie welke wordt overgedragen, treft men bv. aan op en nabij de tee gericht op wedstrijden of bezetting. Zo ook bv. de informatie m.b.t. de Longest Drive en de Neary, welke vervolgens wordt meegenomen om in de baan te plaatsen.

Greenfeespelers

Op banen waar niet continue personeel beschikbaar is om greenfeespelers te ontvangen of te woord te staan, worden wel faciliteiten aangeboden om zichzelf te redden met zowel de greenfeekaart als ook de betaling. Duidelijke en heldere instructie is hier wenselijk (zie foto’s).

Scoringkaartzuil voor greenfeespelers, met reclame.
Brievenbus voor greenfeetickets.

Clubhuis

In het clubhuis wordt veel gedaan aan informatieoverdracht. Dit loopt uiteen in veel uitvoeringsvormen en manieren van communicatie, van gegevens op het prikbord tot moderne reclamepanelen, van fotomateriaal tot digitale nieuwsbrieven. Zo zijn er vaak ook speciale informatiebalies en hoeken waar leden, greenfeers en bezoekers worden geïnformeerd over uiteenlopende zaken van wedstrijden tot terreingegevens, van weerbericht tot natuurdetails. We gaan hier echter niet uitgebreider op in.

Luchtfoto van de baan, in het clubhuis.
Getoond wordt de scorekaart en club waarmee Ernie Elst op de baan heeft gespeeld.

Door de baan

Ook door de baan kan informatie van belang zijn om te geven, dit kan variëren van bewegwijzering tot natuureducatieve informatie.

Grenswisseling. Welkom in Nederland, vanuit België.
Cultuurhistorische informatie op de golfbaan.

Onderhoud

Het onderhoud is veelal gericht op conservering van toegepast materiaal, preventie tegen beschadiging en het schoonhouden van de informatie verstrekkende borden of panelen. Ook plakletters en plakcijfers vragen om inspectie, zo ook geschilderde communicatiedragers en toegepast reliëf, zowel uitgefreesd als opgelegd reliëf.

Foto 1, 2 en 3 hierna: Tekst kan in reliëf met uitgefreesde letters of in reliëf van opgelegde letters worden aangebracht, maar ook op geschilderde, geglazuurde tegeltjes.

Foto 1: Gegraveerd en geschilderd.
Foto 2: Opgelegde, reliëf letters.
Foto 3: Geschilderd op aardewerk tegeltjes.

Hygiëne

Van belang hier zijn de milieueisen m.b.t. te gebruiken schoonmaakmiddelen en conserveringsmiddelen.

Veiligheid

Veiligheidsaspecten zijn mede afhankelijk van toepassing en systeem. Ook zijn preventieve acties van belang gericht op het vermijden van stoten, schaven of verwonden. De montageplaats en onderhoud zijn hierbij bepalend. Hier wordt ook verwezen naar de afzonderlijke Hoofdstukken.

onderdeel/informatieoverdracht.txt · Laatst gewijzigd: 2017/01/25 12:27 door Herman H. Berteler