Toegangsweg

Definitie

De toegangsweg is de weg of het pad, een inrit of oprijlaan welke toegang geeft tot de golfbaan en vaak doorloopt tot de parkeerplaats of het clubhuis. Vaak van dien aard dat ook zwaarder verkeer, zoals voor toelevering van goederen, toegang heeft.

Toegangsweg naar clubhuis, voorzien van welkomst zuil en vlaggen.
Grootse toegang tot de golfbaan, hier een baan in Spanje.

Functie

De toegangsweg heeft als primaire functie het ontsluiten van de golfbaan tot het clubhuis of de centrale parkeerplaats. Dit voor bezoekers, leden, personeel en bevoorrading, levering en afhalen van goederen en producten. Zowel auto’s als vrachtwagens en eventueel touringcars kunnen hierop.

Secundair heeft de toegangsweg als functie het geleiden , van bezoekers. Zie ook hoofdstuk Bewegwijzering. Daarnaast geldt hier bij controle op of aan de toegangsweg, een veiligheidsfunctie.

Zwaar bewaakte toegang tot het golfbaanterrein.
Toegangsweg uitgehouwen in de bergen. Hier in Spanje.

Toegang tot het complex kan ook via een speciale sluis, zowel voor inkomend als uitgaand verkeer. Dit bij bewakershuisjes met slagboom of onbemand. De sluis kan gecombineerde toegang verlenen voor dienstverkeer en bezoekers.

Sluis voor toegang tot golfcentrum, diensttoegang en bezoekers toegang.
Sluis met geautomatiseerde toegang voor bezoekers en leden.
Sluis voor uitgaande bezoekers van het golfcentrum.

Vorm

De vorm, maatvoering en verharding van de toegangsweg is sterk afhankelijk van de ligging van de golfbaan, de omgeving en de grootte van de club of de baan. Het betreft overwegend verharde, brede toegangswegen, een- of tweebaanswegen.

Onverharde of halfverharde toegangsweg naar golfbaan.
Toegangsweg uitgehouwen in de bergen. Hier in Spanje.

Maar het kunnen ook landelijke, vrij smalle wegen zijn voor beperkt verkeersgebruik, zelden onverhard. Gescheiden wandel- en fietspaden komen sporadisch voor, vooral aan te treffen in openluchtrecreatiegebieden. Daar kan er aan de toegangsweg zelfs een ruiterpad zijn gekoppeld.

Ook het welkom heten, een goede reis wensen, tot weerzien wensen of aankondiging van clubnaam kan onderdeel uitmaken van de toegang naar de golfbaan.

Clubnaam op muur bij de entree naar de toegangsweg.
Welkom boven de entree naar de toegangsweg.

Clubnaam op grote zwerfkei aan de toegangsweg, nabij het clubhuis.
Entree tot de toegangsweg naar het clubhuis.

De toegangsweg kan rustiek en landelijk zijn gehouden met weinig aankleding van sponsor- of reclameborden of juist in tegendeel. Zo kan er zelfs sprake zijn van visuele verontreiniging.

Veel toegangswegen gaan na de parkeervoorziening over in een andere vorm van toegangsweg, met beperkte verkeersfunctie en soms van ander verhardingsmateriaal voorzien.

Schuifpoort bij entree tot de toegangsweg welke is voorzien van reclameborden in de berm.
Landelijk aandoende toegangsweg over de golfbaan.

Dubbele, houten poort in de toegangsweg naar het clubhuis.
Toegangsweg bij kasteeltuin, voorzien van speciale beplanting en beelden.

Direct aan de openbare weg gelegen.
Vanaf de openbare weg alleen lopend toegankelijk of met buggy.

Grootse aankondiging golfbaan langs de toegangsweg, hier een baan in Spanje.

Techniek

Bij verharde toegangswegen betreft het vaak asfaltwegen, maar ook klinkerverharding of betonwegen. Soms uitgevoerd met duidelijk aangegeven belijning, verkeersborden en bewegwijzering.

Daarnaast zijn er toegangswegen bedekt met halfverharding. De terreintoegang kan zijn voorzien van een poort of hekwerk dat constant geopend staat of zijn voorzien van een afgesloten toegang, gebruik makend van een slagboom met of zonder poortwachter. Bij gebruik van een poortwachter, is er veelal ook sprake van een poortwachtershuisje.

In de toegangsweg kan een wildrooster zijn aangebracht om dieren buiten te houden. In recreatiegebieden kan een tourniquet of apart poortje toegang verschaffen voor wandelaars of fietsers of dit juist tegengaan.

Groene toegang met uitstraling van rust. Asfaltverharding.
Toegangsweg met rotonde voor de entree van het clubhuis. Klinkerverharding.

Autovrije toegangsweg naar clubhuis. Zandweg.
Dubbele slagboom, poortwachter en poortwachtershuisjes bij entree toegangsweg.

De meeste toegangswegen hebben straatverlichting in de vorm van lantarenpalen, soms met bermverlichting. Ook kan de toegangsweg apart zijn aangekleed met straatmeubilair en vlaggenmasten.

Toegangsweg opgesierd met vlaggen.

De geleiding van de bezoekers naar de parkeerplaats of de entree van het clubhuis, dient zonder storing, helder en duidelijk te zijn. Dit kan m.b.v. goede belijning, heldere routing, bebording en bewegwijzering of andere vormen van informatieoverdracht. Al bij de ingang kan de bezoeker worden geïnformeerd, maar ook langs de route en nabij de entree van het clubhuis.

Belangrijke onderdelen van de toegangsweg zijn:

Onderhoud

Naast het onderhoud aan de weg zelf, aan de verharding, is er het onderhoud gericht op de hemelwaterafvoer, de eventuele riolering en de bermen en sloten. Ook eventuele Beplanting en Boomen langs de weg, accessoires als verlichting, straatmeubilair en vlaggenmasten vragen om aandacht.

Gedurende de winterperiode kan het sneeuwvrij maken of gladheidsbestrijding zijn opgenomen in het onderhoudsprogramma.

Toegangsweg in de winter, voor het clubhuis langs.

Hygiëne

Onderdeel van de hygiëne vormt het schoonhouden van de toegangsweg, de bermen, eventuele sloten en beplanting, van zwerfvuil en ander afval. Vorm van visuele vervuiling kan de mate en vorm van reclame uiting zijn (zie foto).

Bij openbare wegen of combinaties met ruiterpaden, kan ook de verwijdering van dierlijke ontlasting als hondenpoep en paardenpoep onderdeel uitmaken van de hygiëne. Dit naast bv. de bestrijding van insecten en rupsenplagen in hagen en beplanting in wegbermen.

Tijdelijke reclame langs de toegangsweg.

Veiligheid

Veiligheidsaspecten zijn gelegen in de kwaliteit van de wegverharding, de staat van onderhoud, het onderhoud van de kantopsluiting, de bermen, eventuele sloten of greppels, de beplanting en de verlichting. Gedurende de winterperiode is het van belang gladheid te bestrijden als ook het sneeuwvrij houden. Hier gelden aspecten als fysieke veiligheid, emotionele- en sociale veiligheid.

Ook het scheiden van weggebruikers kan bijdragen tot verhoogde veiligheid, denk aan voetgangers en buggy's.

Gescheiden wandelpad naast parkeerplaatsen.

Overhangende takken van bermbegroeiing dient tijdig te worden verwijderd, zo ook risico volle bomen en struiken.

Bewaking met camera’s of afsluiting met slagboom en bewakingspersoneel vormt ook onderdeel van beveiliging en veiligheid.

Slagboom en poortwachtershuisje bij entree naar de toegangsweg.
Bewaakte toegang met gescheiden slagbomen voor leden en bezoekers.
onderdeel/toegangsweg.txt · Laatst gewijzigd: 2016/05/04 12:52 door Herman H. Berteler