Organisaties

NVG - Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties

Organisatie Image NVG.

De NVG is de branche- en werkgeversorganisatie van de golfaccommodaties in Nederland. De vereniging is opgericht door golfaccommodaties. De oprichtingsakte werd bij de notaris gepasseerd op 5 december 1990.

Functie Doelstellingen van de NVG zijn:

 • Het behartigen van de belangen van haar leden
 • Het professionaliseren van de golfbranche
 • De groei van de golfsport stimuleren

Was de doelstelling van de vereniging aanvankelijk vooral gericht op uitwisseling van ervaringen, gaandeweg werd deze breder en professioneler. Hiermee is de NVG een platform voor kennisuitwisseling en belangenbehartiging geworden, waarbij de ontwikkeling van golf belangrijk is.

Op het gebied van belangenbehartiging doet de NVG het volgende:

 • Onderhouden van contacten met diverse organisaties en instanties zoals de NGF, NGA, PGA Holland en de vakbonden voor de cao en opleidingsinstituten zoals HAS KennisTransfer en IPC Groene Ruimte en bureau Puur;
 • Verder is de NVG ook aangesloten bij MKB Nederland voor algemene, arbeidsrechtelijk, juridische en economische zaken, contact met de overheid en bij de European Golf Course Owners Association (EGCOA) voor belangenbehartiging op Europees niveau;
 • Ook gaat de NVG samenwerking aan met leveranciers om d.m.v. gezamenlijke inkoop betere voorwaarden te creëren voor de leden.

Opmerkelijke ontwikkeling is de op 1 april 2011 ontstane samenwerking met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) op gebied van golfbaanonderhoud in de nieuwe commissie: Commissie Management Onderhoud. In ontwikkeling is een nieuw te vormen NGF Commissie Natuur, Milieu en Duurzaamheid (Committed to Green).

Organisatie

De NVG heeft een bestuur bestaande uit 5 personen, voorgezeten door Jacqueline Lambrechtse. Per 1 mei 2012 heeft de NVG 132 leden. Dit betekent dat +/- 80% van de golfaccommodaties in Nederland lid is van de NVG (in 2012).

Binnen de NVG zijn diverse commissies actief welke een doorlopende of projectmatige opdracht kennen. Zo kunnen de commissies van langere of kortere duur zijn.

Bekende commissies zijn:

 • Cie Cao
 • Cie Fiscale en juridische zaken
 • Cie Management Onderhoud
 • Cie Ontwikkeling Golf
 • Cie Opleidingen.

Van hieruit is aandacht voor marktonderzoeken, marketing, kwaliteitsbewaking, evenementen, natuur- en milieu (CtG/GEO) e.d. Zeker daar waar de golfbranche zich stormachtig heeft ontwikkeld en het aantal golfers explosief is gegroeid.

De NVG organiseert jaarlijks twee grote evenementen: het Nationaal Golfcongres en het Groensymposium.

Internationaal

De NVG is lid van de European Golf Course Owners Association (EGCOA), de koepelorganisatie waarvan de NVG één van de oprichters is. De leden van de NVG zijn aangesloten bij deze koepelorganisatie. Via de EGCOA zijn NVG leden aangesloten bij de Amerikaanse zusterorganisatie NGCOA. De EGCOA werkt samen met de NGCOA in USA, De NGCOA in Canada en de AGCOA in Azië.

Voor meer en inhoudelijke informatie wordt verwezen naar de website van de NVG: http://www.nvg-golf.nl

NGA - Nederlandse Greenkeepers Associatie

Nieuwe logo van de NGA.
Het oude Organisatie Image van de NGA.

De N.G.A. is een brancheorganisatie die is opgericht in 1991. Ze telt anno 2013 ruim vierhonderd leden welke wordt onderhouden door vele vrijwilligers die dagelijks hun beroep als green- hoofdgreenkeeper, baanmanager of anders uitoefenen op een golfbaan. Nederland telt op dit moment een tweehonderd golfbanen, van groot to klein.

Organisatie

De N.G.A. kent een vijf koppig bestuur, gevormd door; de voorzitter, secretaris, penningmeester en twee leden. Over deze personen zijn de bestuurstaken verdeeld. Daarnaast kent men een Redactiecommissie en een Vakdagcommissie. Verder is er een negen koppige Regiocommissie. Nederland is opgedeeld in 4 regio’s, noord, oost, zuid, west. Zij hebben, net als het bestuur, het doel activiteiten te organiseren om kennis en informatie uit te wisselen het liefst zo dicht mogelijk bij de greenkeepers.

Koepelorganisatie

De overkoepelende organisatie FEGGA (Federation European Greenkeeper Association) speelt een belangrijke rol als kennisoverdrager aan alle aangesloten landelijke organisaties.

Doelstelling en taken

Een van de doelen van de NGA is met en van elkaar leren om het vak greenkeeping op een hoger plan te brengen. De NGA deelt haar kennis en netwerk vooral door het organiseren van ledenvergaderingen, contactdagen, golfwedstrijden en bijvoorbeeld studiereizen. Daarbij hoort uiteraard een website en een vakblad (Greenkeeper) waarin zij hun verenigingsnieuws uitdragen op een daarvoor gereserveerd gedeelte.

Samenwerking

De NGA werkt nauw samen met haar golfbranchegenoten zoals de Nederlandse Golf Federatie (NGF) en de Nederlandse Vereniging van Golfbaaneigenaren (NVG). De NGA ondersteund hierbij de heren en dames van het golfgroen door een kwaliteitszetel te hebben binnen de benoemde organisaties. Met als doelstelling dat de sector mee profiteert en baat kan hebben bij het in stand houden of liever gezegd het optimaliseren van het kwaliteitsniveau van alle Nederlandse Golfbanen en imagoverbetering van het vak Greenkeeping.

Opleiding

In samenwerking met benoemde instanties bewaakt de NGA mede de diverse opleidingsmodulen van beginnend greenkeeper tot bijvoorbeeld baanmanager. Tevens ondersteund de NGA de in 1994 opgerichte stichting Pro Turf Care welke individuele personen met bijzondere wensen en ambities financieel kan ondersteunen indien zijn persoonlijke of werkgerelateerde situatie dit niet toelaat. De golfsector groeit! Dit uit zich niet alleen in het aantal banen, maar ook in het vereiste niveau van het onderhoud van de banen. Recentelijk heeft een herijking van de doorlopende opleidingslijn plaats gevonden en is de mogelijkheid onderzocht van modulering van de opleiding greenkeeper en hoofdgreenkeeper. De stuurgroep heeft benadrukt, dat naast de ‘management lijn’ ook de ‘vakinhoudelijke verdiepingslijn’ duidelijk moet worden neergezet. De doorlopende leerlijn begint met een module ‘Werken in de groene sector’ voor de Assistent Greenkeeper De module Gras en bodem is opgesplitst in een deel voor de Greenkeeper en Assistent Hoofdgreenkeeper. Het aanbod vanuit het BBL-traject is aan de doorlopende leerlijn toegevoegd.

Adres

E mail: secretariaat@ngagolf.nl Tel. 030-2426370 Fax 030-2258232 of per post Secretariaat NGA p/a Burgemeester Verderlaan 17 3544 AD Utrecht http://ngagolf.nl

(Red. In het Hoofdstuk “Greenkeeper” wordt ingegaan op de bestaande opleidingen voor greenkeeper.)

onderdeel/organisaties.txt · Laatst gewijzigd: 2017/08/22 14:30 door Herman H. Berteler