Parkeerplaats

Definitie

Parkeerplaatsen zijn plaatsen waar parkeren is toegestaan, het laten stilstaan van de auto, vrachtwagen, bus of camper. Ook zijn er parkeerplaatsen voor motoren en (brom)fietsen. Binnen de golfbaan ook voor golfkarren of carts/buggy's en voor trolley's, zelfs voor de fiets.

Parkeerplaats in gebruik.
Parkeerplaats met onbewaakte slagboom, zelfbediening m.b.v. hotelkaartje.

Rijwielstalling voor fietsers.

Functie

Functioneel wordt op de parkeerplaats ruimte en gelegenheid geboden om langer stil te staan met het voertuig dan nodig is voor het (onmiddellijk) laten in- en uitstappen van personen of voor het laden en lossen van goederen.

Voor fietsers, bromfietsers en motoren geldt het stallen van het voertuig als primaire functie. Dit kan zijn op de fiets-bromfiets-motor-parkeerplaats of in de rijwielstalling of fietsenstalling.
Voor buggy's en trolleys is de daarvoor ingerichte parkeervoorziening, bijvoorbeeld om te parkeren voor overbrugging van wachttijd, het voorbereiden of afsluiten van een golfronde.
Met de komst van de elektrische en hybride-auto's, kan de parkeerplaats ook dienst doen als oplaadpunt. Dit geldt tegenwoordig ook voor de elektrische fiets.

Ook aandacht voor het parkeren van fietsen.
Ook ruimte voor motoren en scooters.

Speciale vakken voor het plaatsen van de fiets.
Aangegeven parkeerplaats voor bromfietsen.

Oplaadpunt elektrische auto's op de parkeerplaats.
Oplaad punt accu van elektrische fietsen.

Vorm

Als parkeervorm binnen golfbanen geldt overwegend het onbetaald of vrij parkeren. In sommige gevallen is er een vorm van vergunning of privilege voor bepaalde parkeerplaatsen of parkeervakken. Deze specifieke toestemming wordt op golfbanen aangeduid met gevarieerde informatieoverdracht voor bv. bestuur, directie, ere-leden, clubkampioen, pro, maandbeker winnaars e.d.

Foto's hierna: Club afhankelijk parkeerbeleid met betrekking tot bestuurders, spelers of personeel, aangeduid met verschillende vormen van communicatie.

Gereserveerde parkeerplaats.
Gereserveerd voor winnaars van de maandbeker.

Reeks van gereserveerde plaatsen.
Gereserveerde plaats voor de Lady captain.
Gereserveerde parkplaats aanduiding.

Ook in de uitvoering is er variatie in parkeerplaatsen, o.a. afhankelijk van de grootte van de club en de locatie. Er is overwegend sprake van parkeren op eigen terrein (al dan niet in gemarkeerde parkeervakken), soms is er sprake van straatparkeren en zelden van een parkeergarage.

Speciale parkeerplaatsen, al dan niet aangeduid met een afwijkend verkeersbord, zijn o.a. parkeerplaatsen voor gehandicapten, voor taxi’s, vrachtwagens en touringcars. In het buitenland ook voor campers.

Foto's hierna: Gerichte informatie en geleiding leiden tot goed en doelgericht gebruik.

Bord met gebruiksinformatie parkeerplaats.
Parkeerplaats voor gehandicapten aangeduid met verkeersbord.
Eigen aanduiding gehandicaptenparkeerplaatsen.

Informatie kan ook tot overdaad leiden.
Informatie voor fietsers.

Afgaande op de beschikbare ruimte kan de parkeerplaats uiteenlopende terreinvormen hebben, daarbij geheel zijn ingericht met parkeervakken en in- en uitrijwegen. Ook zijn er lintvormen langs een of twee zijden van een toegangsweg.

Techniek

De parkeerplaats op de golfbaan vormt onderdeel van de infrastructuur zoals ook de wegen, paden en eventuele pleinen. De parkeervakken zijn veelal 2.50m x 5.00m en aangegeven via belijning, contrasterende kleuren of verschil in verhardingsmateriaal. Parkeerplaatsen voor mensen met een handicap zijn afwijkend van formaat, veelal 3.00m breed of breder. De toegang is meestal vrij, op sommige plaatsen voorzien van een slagboom of toegangshek. In het buitenland ook soms voorzien van parkeerwachter of poortwachter.

De parkeerplaats kan verhard zijn met een gesloten of open verharding, halfverhard of onverhard. Gesloten verhardingen zijn bv. asfalt of beton. Open verhardingen zijn straatklinkers, tegels of grasbetonstenen.

Parkeervakken deels met gras begroeid.
Halfverharding in de vorm van grind.
Open verharding in de vorm van klinkers. Dwars en lengte parkeren.
Gehele parkeerplaats van asfalt, inclusief de parkeervakken.

Halfverharding of ook wel semi-verharding, kan bestaan uit gewalst, gebroken puin, steenslag, grind of gewoon aangereden zand of grasveld. Semi-verhardingen kunnen ook zijn voorzien van stabilisatiematten om het materiaal bijeen te houden om erosiegevaar te beperken en het belopen te vereenvoudigen. Zie ook onder Hoofdstuk Pad.

In warmere streken komt ook het gebruik van schaduwdoek voor, schaduwdoek boven het parkeervak. Ook voor fieters geldt, dat de rijwielstalling in de open lucht plaatsvindt of onder een overkapping, al dan niet open of afgesloten.

Schaduwdoek boven parkeervakken.
Overkapte rijwielstalling voor fietsers.

Veelal zijn de parkeervoorzieningen op de begane grond, maar ook dubbeldeks komt voor, met een etage.

Aanleg van een eerste dek of verdieping boven bestaande parkeerplaats.
Afrijdbeveiliging op dek van nieuwe parkeervoorziening.

Verkeersborden

De parkeerplaats wordt aangeduid met de hoofdletter P. Binnen het Nederlandse Reglement verkeersregels en verkeerstekens, valt Parkeren en stilstaan onder de Serie E. Het hier bedoelde verkeersbord P is nr. E4 (99) - tussen haakjes de nummering volgens RVV 1966. Binnen deze serie E zijn ook de navolgende parkeeraanduidingen binnen golfbanen aan te treffen: gehandicaptenparkeerplaats - E6 (54b); Taxistandplaats – E5 (54a) en de Parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuigcategorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven (bv. auto of bus) – E8.

Verkeersbord E4 (99) parkeren.
Aanduiding gehandicapten parkeerplaats met verkeersbord E6 (54b).
Geleiding m.b.v. verkeersbord, pijl voor rijrichting.

Tegenover deze gebodsborden staan de verbodsborden, welke aangeven dat er een parkeerverbod geldt. Ook wordt in het bijzonder voor gehandicaptenparkeerplaatsen, de bestemming wel op de verharding aangegeven zoals bijv. met het bekende rolstoelembleem. Vaak gelijktijdig voorzien van een wit kruis, diagonaal over het parkeervak aangebracht.

Naast de officiële verkeersborden, kennen veel golfbanen eigen vormen van bebording gericht op functie of privileges. Te denken valt hier aan de P voor directieleden, bestuursleden, pro of spelers die wegens hun prestatie worden geëerd. Te denken valt aan de Golfer van het jaar, Maandbekerwinnaar, Clubkampioen e.a. Deze borden kunnen alleen tekst bevatten, maar ook het clubembleem of logo (zie foto’s boven).

Naast deze zijn ook richting aangevende borden belangrijk, voor zowel de duidelijkheid als voor een vlotte doorstroming.

Foto 1, 2 en 3 hierna: Aanduiding parkeren gehandicapten kan sterk variëren per baan en land.

Foto 1: Eenvoudige, eigen aanduiding gehandicapten parkeerplaats.
Foto 2: Eigen model pictogram en tekst voor aanduiding gehandicapten parkeerplaats.
Foto 3: In de verharding aangegeven duiding van een gehandicapten parkeerplaats.

Accessoires

Het is sterk afhankelijk van de grootte van de golfclub en van het imago dat de baan wil uitstralen, of er naast belijning ook meerdere accessoires op de parkeerplaats zijn te vinden.

Te denken valt hier aan:

Niet altijd wordt er alleen gedacht aan de 'aankomende' bezoeker, ook de 'vertrekkende' bezoeker kan op de parkeervoorziening nog aandacht krijgen, bv. met de 'Tot weerziens' bebording.

Naast reservering voor Golfer van de maand, ook reclame.
Parkeerplaats met duidelijke belijning en verlichting.

Naast verlichting ook een klok.
In de nabijheid van de parkeerplaats kan men ook Welkom worden geheten.

Bij het verlaten van de parkeerplaats kan men bezoekers ook Tot ziens wensen.
Veel vlaggen en banners op en rond de parkeerplaats.

Onderhoud

Het onderhoud van de parkeerplaats bestaat primair uit onderhouden van belijning, onkruidbestrijding, eventuele werkzaamheden aan de verharding of de semi-verharding, het slechten van gaten in onverharde of halfverharde voorzieningen en het schoon houden.

Op onverharde of halfverharde parkeerplaatsen wil nog wel eens erosie optreden, beschadiging door wateroverlast of na opdooi gedurende de winterperiode.

Asfalt is onderhoudsvriendelijk, de belijning vraagt meer aandacht.
De overgang van asfalt naar halfverharding kan extra aandacht vragen.

Ook de inspectie van de bebording en andere faciliteiten is onderdeel van het onderhoudswerk. Bij eventuele hekwerken, omheining, toegangspoorten of slagboom vraagt ook dit om inspectie en zorg.

Hygiëne

Van belang is het regelmatig en tijdig opruimen van zwerfvuil, sigaretten- en sigarenpeuken, het ledigen van afvalbakken en asbakken. Zorg dragen voor het milieu door het tijdig reinigen van gelekte olieresten op zowel verharding als onverharde voorzieningen is belangrijk.

Foto 1 en 2 hierna: Grasbetonstenen zorgen voor snelle waterafvoer en infiltratie.

Asfaltverharding met grasbeton parkeervakken.
Grasbetonsteen in detail.

Bij alle gebruik van schoonmaakmiddelen of bestrijdingsmiddelen dient rekening te worden gehouden met het milieu, de biologische afbreekbaarheid, de concentratie en de gebruikte hoeveelheden.

Veiligheid

Naast veiligheid voor de bezoekers, waarvoor goede verkeersgeleiders wenselijk zijn, is ook preventie tegen inbraak en diefstal punt van zorg. Alleen een bordje, “De directie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of inbraak”, is wel heel gemakkelijk. Meer en meer worden dan ook bewakingscamera’s gehanteerd of zelfs parkeerwachters.

Ook het gebruik van automatische slagbomen of schuifpoorten is niet vreemd binnen de golfwereld. Een ander veiligheidsaspect betreft de mogelijkheid van beschadiging door golfballen vanuit de baan of vanaf de drivingrange.

Bij parkeren langs struiken of taluds kan beveiliging van de auto punt van aandacht zijn gericht op schadepreventie. Functioneel daarbij is ook duidelijke vakindeling op de parkeerruimte.

Preventieve voorziening; waarschuwingsbord.
Preventie; in- en uitrijbeveiliging.
Bromfiets en rijwielstalling met mogelijkheid tot vastleggen aan slot of ketting.

Open verharding met stabilisatiemat en vakaanduiding.
Waarschuwingsbord.
Wielremmers op gras-parkeerplaats aan taludzijde.
onderdeel/parkeerplaats.txt · Laatst gewijzigd: 2013/11/12 22:13 door Herman H. Berteler